Posts Tagged ‘Hz. Mehdi Kimdir?’

Hz. Mehdi ve Hz. İsa ile ilgili Kitaplar

Hz.İsa’nın ve Hz.Mehdi’nin Çıkışı ile İlgili Kitaplar

Hz. İsa'nın Geliş Alametleri Mesih Müjdesi Hz. İsa Gelecek Mehdiyet ve Altınçağ
Ahir Zaman ve Dabbetü'l Arz Kehf Suresi'nden Ahir Zamana İşaretler Kıyamet Alametleri Altınçağ
Reklamlar

Hz. MEHDİ HAKKINDA EN DOĞRU BİLGİLER

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI
(Hz.İsa, Hz.Mehdi, Deccal)

 Ahir Zaman Şahısları Kimlerdir ? 
 Hz. İsa, Hz. Mehdi (a.s.)ve Deccal’in Çıkışı Güvenilir Hadislerle Bildirilmiştir 
 Hz. İsa İkinci Kez Yeryüzüne Geldiğinde Neden Tanınmayacaktır? 
 Hz. İsa Yeryüzüne İkinci Kez Geldiğinde Onu Destekleyenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır 
 Hz. Mehdi (a.s.)Ortaya Çıktığında Neden Tanınmayacaktır? 
 Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Konusundaki Şahsi Manevi Yanılgısı 
 Hz. Mehdi (a.s.)Ortaya Çıktığında Ona Yardım Edenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır 
 Geçmişte Gönderilen Peygamberler de Toplumları Tarafından Tanınmamışlardır 
 Tarih Boyunca Peygamberlere İman Edenlerin Sayısı Hep Çok Az Olmuştur 
 Ahir Zaman’da Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin Karşısındaki Negatif Güç: Deccal 
 Ortaya Çıktığı İlk Dönemlerde Deccal de Tanınmayacaktır
 Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin Tanınmamasında Deccal’in Propagandalarının Büyük Etkisi Olacaktır 
 Deccal’in Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin Tanınmasını Engellemek İçin İzleyeceği Yöntemler 
 Deccal’in Fitnesinden Korunmak 
 Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin Tanınmamalarındaki Hayır ve Hikmetler 
 Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Gelişlerinden Ümidin Kesildiği Bir Dönemde Ortaya Çıkacaklardır 
 Hz. İsa Deccal’in Fitnesini Yok Edecektir 
 Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Döneminde Yaşanacak Olan Altınçağ

“BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S)”
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

 Mehdiyet Konusu Sağlam Delillere Dayanmaktadır

 Hazreti Mehdi Hakkındaki Rivayetler “Mütevatir”dir (“Mütevatir” ne demektir?)
 Mehdiyet Hadislerinin Mütevatir Olduğuna Dair Alimlerin İzahları
 Ehl-i Sünnet İtikadına Göre Mütevatir Hadislere İnanmanın Gerekliliği
 Mütevatir Rivayetleri Reddetmenin İnkar Olduğuna Hükmeden Ehl-i Sünnet Alimleri
 Mehdiyet Hakkında Verilen Bazı Fetva Örnekleri 

 İslam Alimlerinin Mehdiyet Hakkındaki Görüşleri 

 Risale-i Nur Külliyatı’nda Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Gerçeği

 Bediüzzaman Said Nursi’nin Düşünceleri Eserlerindedir

 Günümüz Yazar Ve Mütefekkirlerinin Görüşleri 

 Hz. Mehdi (a.s.)Hakkında Yayınlanmış Ehl-i Sünnet Kaynakları

 Parlayan Yıldız Mehdi

 Mehdi’nin Zuhuru Hakkında
Mehdi’nin İsmi ve sıfatları Hakkında
 Mehdi’nin Zuhurunun Alametleri Hakkında
 Halifelik Hususunda Kendisine Biat Olunacağı, Biat’ın Nerede Olacağı ve Mehdi’nin Zuhur Edeceği Hakkındadır
 Mehdi’nin Zuhurundan Önce ve sonra Meydana Gelecek Olan Fitneler Hakkındadır
 Mehdi’nin Vefatı ve Müddeti Hakkındadır

 Bir İktibas 

 Irak Savaşı Hz. Mehdi (a.s.)’nin Alameti mi?

Hz.İsa’nın ve Hz.Mehdi’nin Çıkışı ile İlgili Makaleler

 Hz. Mehdi (a.s.)ve Yardımcıları
 Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Konusundaki Şahsı Manevi Yanılgısı
 Hz. Mehdi (a.s.)’nin Mücadelesi Nasıl Olacak? 
 Hz. Mehdi (a.s.)’nin Gelişinin, Bediüzzaman Said Nursi’yi Önemsiz Hale Getirebileceği Korkusu 
 Hz.İsa ve Hz.Mehdi Gelmeyecek Nidaları, Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin Geliş Alametidir 

HZ. MEHDİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN BİLGİLER

ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ (A.S) İLE
İLGİLİ RİVAYETLER

 Hadislerde Hz. Mehdi (a.s)’nin Çıkışı
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Geldiği Dönem
 Konstantinye’de Mesih’le Birlikte Bulunması
 Hz. İsa (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’nin Arkasında Namaz Kılacaktır
 Hz. Mehdi (a.s) Olarak Adlandırılmasının Sebebi
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Diğer İsimleri
 Yaşamını Gizli Sürdürmesi
 Aniden Çıkması
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Ashabının Kendisine Sığınması
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Gelişinde Hiç Şüphe Yoktur
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Çıkışını Gökten Bir Ses Haber Verecektir
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Efdaliyeti
 “O Battığı Yerden Doğan Güneştir”
 Arza Varis Olacaklar Hz. Mehdi (a.s) Ve Ashabıdır
 Müşrikler İstemese De Hak Dini Yeryüzüne Hakim Kılacak
 Yeryüzüne Mirasçı Kılınanlar Ehl-i Beyt Ve Hz. Mehdi (a.s)’dir
 Göklerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olması
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Korunan Bir Ashabı Vardır
 İblis’in Süresinin Bittiği Gün Hz. Mehdi (a.s)’nin Geldiği Gündür
 Şeytanın Eziyet Vermesi
 Allah’ın Hz. Mehdi (a.s)’yi Görünmez Ordularla Desteklemesi
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Ashabı
 Hz. Mehdi (a.s) Yeryüzünü Eşitlik Ve Adaletle Dolduracaktır
 Hz. Mehdi (a.s) Döneminde Yaşanacak Bazı Olaylar 
 Hz. Mehdi (a.s)’nin İnkar Edilmesi
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Fiziksel Özellikleri 
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Çıkışından Önce Halkın Durumu 
 Kendisinden Ümit Kesildiği Bir Dönemde Çıkacaktır 
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Çıkışının Bazı Alametleri 
 Hz. Mehdi (a.s)’nin Halka Çağrısı

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s)’nin Çıkışı

– El-Ayyaşi kendi senediyle Ali b. Hüseyin (İmam Zeynelabidin)den, Resullullah (SAV)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Eğer dünyanın ömrünün (sona ermesine) sadece bir gün kalmış olsa, Allah bu günü, ailemden ismi benim ismimle aynı olan bir kişinin zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan dünyayı adaletle dolduracağı kadar uzatacaktır.
– Ebu Besir İmam Cafer Sadık’tan rivayet ediyor:

“..(Allah-u Teala’nın “Ta ki kendilerine vaadedileni görünceye kadar” buyruğuna gelince; O Kaim’in kıyamıdır, o da saattir” buyurdu.

Saat yakınlaştı… (Kamer Suresi, 1)

– Ebu b. İbrahim Kummi, rivayet etmektedir:

“Allah’ın: “O zaman yakınlaştı” buyruğu hakkında soruldu. İmam; Kaim’in zuhurudur, buyurdu.”

 

– Hazzaz Kumni: Ammar b. Yasir rivayeti: Resulullah (S) Burak’ın huzuruna vardığımda arzettim ki: “Ali, Allah için (yolunda) hakkıyla cihat etmiştir.” (Efendimiz) buyurdu:

“…Onun bir gaybeti olur, halkın bir kısmı ondan vazgeçerken, diğer bir kısmı sabit kalır. Ahir zamanda ortaya çıkar, dünyayı adalet ve hakkaniyetle doldurur, (Kuran’ın) te’vili hakkında mücadele eder; benim, tenzili hakkına mücadele ettiğim gibi, adı benim adımdır ve insanlar içinde bana en çok benzeyendir…”

 

– Tabersi: Alkeme b. Muhammed el- Hazemi rivayeti, İmam Muhammed Bakır buyuruyor: Resulullah (S) hac etti ve dönerken Gadir-i Hum’da (halka hitaben) önce Allah’a hamd etti ve sonra buyurdu ki:

“Ey insanlar! İnanın Allah’a, elçisine ve… onunla indirilen nura… Biz bazı yüzleri silip arkalarına döndürmeden… Ey insanlar! Allah (Azze ve Celle)’ın nuru bana yerleştirilmiştir, sonra Ali’ye, sonra ondan Kaim’e kadarki nesle. O (Hz. Mehdi (a.s)) ki, Allah’ın hakkını alır ve bize ait olan tüm hakları (alır)… Biliniz ki, bizden olan son İmam Mehdi Kaim’dir. Onunla olmayan Hak ile olmaz ve onun yanında (indinde) bulunmayan nur olmaz.”

Hz. Mehdi (a.s)’nin Geldiği Dönem

– İslam Peygamberi (SAV):

“Ne zaman, adaletsiz hakimlerin eliyle zulüm ve haksızlık, hile ve dolandırıcılık, tüm insanları ezmeye başlarsa, benim temiz ailemden, benim isim ve nişanımı taşıyan Semavi bir kurtarıcı kıyam edecek ve huzur her yere yayılacaktır.”

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Sizler birbirinizden berî (uzak) olduğunuzu söylemedikçe, birbirinizin yüzüne tükürmedikçe birbirinizi tekfir etmedikçe ve birbirinize lânet okumadıkça beklediğiniz (Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhuru) vuku bulmayacaktır. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: “Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim’imiz kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır.”

Süleyman bin Bilâl der ki: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam babasından o da dedesinden nakleder ki Hz. Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurdu: Birgün adamın biri Emirülmüminin Ali aleyhisselam’ın yanına gelerek: “Ey Emirülmüminin! Bize şu Mehdi’nizden bahseder misin? Diye arzedince şöyle buyurdu: “Gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada (yani uzak bir yerde zuhur edecektir).

Konstantiniye’de Mesih’le Birlikte Bulunması

– Mecma’Ül-Bahreyn ve Matla’ün-Neyyireyn, Yaz: Fahrettin et-Türeyhi (-1085 H./1674 M.)

Hz. Mehdi (a.s) Allah’ın hak yola erdirdiği kimsedir. Hz. Mehdi (a.s) Peygamber’in son zamanda geleceğini müjdelediği, kendi ailesinden olan kimsenin adıdır. Yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak; zulüm ve haksızlıkla dolmuş, iken. O Konstantaniye’de Mesih ile birlikte olacak. Araba ve Arap olmayan herkese hükmedecek, Deccal’i etkisiz hale getirecek.

…Onlar için dünyada bir aşağılanma (rüsvaylık), ahirette büyük bir azab vardır. (Bakara Suresi, 114)

– Muhammed b. Carir Taberi: Esbat, Süddi’den “Onlar için dünyada rüsvaylık vardır” buyruğuna dair:

“Dünyada rezil-rüsva oluşları şudur ki: Hz. Mehdi (a.s) kıyam edip Konstantiniyye’yi fethedince…”
Hz. İsa Hz. Mehdi (a.s)’nin Arkasında Namaz Kılacaktır

– İbni Arabi, Muhammed b. Ali et-Tani: (-638H.1241 M.) Teorik irfanın babası sayılan bu zat yukarıdaki ayetin tefsirini yaparken önceki rivayet kaynaklarına ve cümlelere yer verdikten sonra şu açıklamayı eklemektedir:

“(İsa’nın) Beyt’ül mukaddes’e girişi ve müşahade yerine varışı, kutub makamından ayrıdır. Namazı geciktiren İmam ise Hz. Mehdi (a.s)’dir. Zamanın kutbu olduğu halde namazı geciktirmesinin sebebi; velayet sahibinin Nübüvvet sahibine karşı saygı göstermesidir. İsa’nın onu öne geçirmesinin sebebi ise, İmam’ın zamanın kutbu olduğunu bilmesidir. Muhammed (AS) dini üzerine onun arkasında namaz kılması ise; ona iktida ederek zahiren ve batınen feyz elde etmek istediğindendir. Allah daha iyi bilir.”

Hz. Mehdi (a.s) Olarak Adlandırılmasının Sebebi

– Cabir b. Yezid el-Co’fi, İmam Muhammed Bakır-dan rivayet ediyor:

… Hz. Mehdi (a.s)’nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecekTevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya’da bir mağaradan çıkartacak ve Yahudiler arasında Tevrat’la, Hıristiyanlar arasında İncil’le hükmedecektir.

 

– Harun b. Maruf; Zamra b. Rabia’dan, Abdullah b. Şevzeb’den rivayet ediyor:

Kuşkusuz ki, Hz. Mehdi (a.s), Mehdi diye adlandırılmıştır. Çünkü O, Şam dağlarından bir dağa doğru hidayet olunur (yönlendirilir) “Tevrat” kitaplarını oradan çıkartır ve onlara dayanarak Yahudilerle münzara eder ve (sonuçta) bir grup Yahudi O’nun eliyle Müslüman olur.

 

– Muhammed b. Ali es-Sülemi, İmam Muhammed Bakır’dan rivayet ediyor:

Hz. Mehdi (a.s)’nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, halkın gönlünde olan şeylere doğru hiyadet olacak… Tevrat’ı Antakya’da bir mağaradan çıkartarak…

– Ma’mar b Hişam, Matar’ül- Verrak’dan, Kab’ül- Ahbar’dan rivayet ediyor:

O Mehdi diye adlandırılmıştır, çünkü; O gizli bir işe hidayet edilir (gizli bir işi görevlendirilir), Tevrat ve İncil’i, Antakya denilen bir yerden çıkartır…

Cabir bin Abdullahı Ensari der ki:

Herkim ona itaat ederse Allah’a itaat etmiş, her kim de ona karşı çıkarsa Allah’a karşı çıkmış olur. O gizli bir emre doğru hidayet edeceği için, onun adı Mehdi’dir. Tevrat’ı ve Allah azze ve celle’nin sair kitaplarını Antakya’daki bir mağaradan çıkaracak, Tevrat ehli olanlar arasında Tevrat ile, İncil ehli olanlar arasında İncil ile, Zebur ehli olanlar arasında Zebur’la, Kur’an ehli olanlar arasında ise Kur’an ile hükmedecek.

Hz. Mehdi (a.s)’nin Diğer İsimleri

– Ömer b. Zahir rivayet ediyor:

“Birisi, İmam Cafer Sadık’a; “Kaim’e, Emirel-müminin, diye selam gönderebilir miyiz”, diye sordu. İmam buyurdu; “Hayır Allah-u Teala bu lakabı sadece Hz. Ali’ye vermiş, ondan önce ve sonra kimse bu lakapla anılamaz.” Adam sordu: “Peki onu ne diye selamlayayım?” Hazretleri: “Selam olsun sana ey Bakiyetullah diyerek” buyurdu.

Yaşamını Gizli Sürdürmesi

– Sakr b. Ebi Delf rivayet ediyor, duydum İmam Muhammed Taki buyuruyordu:

Sordum: Ey Allah’ın Resulü’nün torunu, niçin ‘Kaim’ adını almıştır?

Buyurdu: Çünkü o, unutulmuş olduğu ve İmamlığı kabul edenlerin çoğu kendilerine sırt çevirdikleri bir sırada kıyam edecektir.

Sordum: Onun “muntazar” (beklenen) diye adlandırılmasının sebebi nedir?

Buyurdu: Çünkü o, yaşamını gizli sürdürecek, bu pek uzun sürecek, gelişi pek uzayacak. İhlaslı kimseler ortaya çıkışını bekleyeceklerdir…

 

Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip-tamamlamıştır… (Lokman Suresi, 20)

– Şeyh Saduk: Muhammed b. Ziyad el- Azdi rivayeti, Allah-u Teala’nın şu:”… ve size zahir ve batın nimetlerini bol bol verdi” buyruğu hakkında İmam Musa Kazım’a sordum, buyurdu:

“Zahir (açık) nimet: Zahir (görünen/açık) İmam’dır. “İmamlar içinde gaip olan var mıdır?” dedim, Buyurdu: “Evet kendisi insanların gözünden gaip olur (fakat) zahiri müminlerin kalbinden gaip olmaz… Allah onunla bütün zorlukları kolaylaştırır, bütün sertlikleri yumuşatır. Onunla yerin hazinelerini ortaya çıkartır, onunla bütün uzaklıkları yakınlaştırır, inatçı bütün zalimleri onunla ortadan kaldırır, tüm kötü şeytanları onun eliyle yok eder… Ortaya çıkıp zulüm ve haksızlıkla dolan dünyaya adalet ve hakkaniyeti hakim kılıncaya kadar.”

 

İman edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Varılacak yerin güzel olanı (onlarındır). (Ra’d Suresi, 29)

– Şeyh Saduk: Ebu Besir rivayeti, İmam Cafer Sadık buyurdu:

“”Ne mutlu bizden olan Kaim’in gaybet döneminde bizim işimize tutunana, (böyle birinin) kalbi hidayete erdikten sonra sapmaz…. İşte Allah’ın buyruğu “İşte mutluluk ve güzel gelecek” buna işarettir”.

 

– Şeyh Saduk :Buna benzer bir haberi aynı İmamdan, aynı ravi ile fakat başka bir senetle şöyle aktarmaktadır: (sf. 401)

“İmam buyurdu: İyi bir şey sordun ey Ümmü Hani; bu zamanın sonunda ortaya çıkacak biridir, o bu Ehl-i Beyt’ten olan Mehdi’dir. Onun bir gaybeti (dönemi) olur. O dönemde bazıları sapıtır, bazıları hidayet bulur. Ne mutlu sana eğer onu görürsen ve ne mutlu onu görenlere …

Hz. Ali aleyhisselam daha sonra rabbine and içerek şöyle buyuruyor: “Ali’nin rabbine andolsun ki hüccet (Hz. Mehdi (a.s.)) ayakta olacak, dünyanın yollarında yürüyecek, evlere ve saraylara girecek bu yerin doğusunda ve batısında gezecek, sözleri duyacak, cemaate selam verecek, görecek ama görünmeyecek.”

Okumaya devam et

Hz. Mehdi (A.S)’ın ÇIKIŞ ALAMETLERİ NELERDİR?

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ

 

 FİTNELERİN ÇOĞALMASI >>>
 HER TARAFA YAYILAN FİTNE >>>
 HARAMLARIN HELAL SAYILMASI >>>
 İRAN-IRAK SAVAŞI >>>
 AFGANİSTAN’IN İŞGALİ >>>
 FIRAT’IN SUYUNUN KESİLMESİ >>>
 RAMAZAN AYI’NDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI >>>
 GÜNEŞ’TEN BİR ALAMETİN BELİRMESİ >>>
 KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI >>>
 KABE BASKINI VE KABE’DE KAN AKITILMASI >>>
 DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞİN GÖRÜNMESİ >>>
 BÜYÜK OLAYLARIN VE HAYRET VERİCİ ŞEYLERİN MEYDANA GELMESİ >>>
 SİSTEMLERİN DEĞİŞMESİ >>>
 MÜSLÜMANLARIN BASKI GÖRMESİ >>>
 TOZLU DUMANLI, KARANLIK FİTNE >>>
 YAYGIN KATLİAMLAR >>>
 MASUM İNSANLARIN KATLEDİLMESİ >>>
 HZ. MEHDİ (A.S.)’DEN ÜMİT KESİLMESİ >>>
 FAKİRLİĞİN VE AÇLIĞIN ARTMASI >>>
 EKONOMİK DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ >>>
 ŞAM VE MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ >>>
 MISIR’IN ESİR DÜŞMESİ >>>
 ALLAH’IN AÇIKÇA İNKAR EDİLMESİ >>>
 SAVAŞLAR VE ANARŞİ >>>
 BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI: SAVAŞLAR VE AFETLER >>>
 HARAP OLMUŞ YERLERİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİN TAHRİBİ
 DEPREMLERİN ÇOĞALMASI >>>
 CİNAYETLERİN ARTMASI >>>
 KİŞİNİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ >>>
 İNSANLARIN LİDERLERİNİ ÖLDÜRMESİ >>>
 AHLAKİ ÇÖKÜŞ >>>
 HAZRETİ MEHDİ’NİN ÇIKIŞININ 123 ALAMETİ >>>
 İKİ RAMAZANDA GÜNEŞ TUTULMASI >>>
 AHİR ZAMANDAKİ İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİDİR >>>
 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ DE, İNSANLARIN DOĞRU YOLDAN AYRILIP SAĞ VE SOLU TUTMUŞ OLMALARIDIR >>>
 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN İSTANBUL’A GELİŞİNİ İNSANLARA HABER VEREN BÜYÜK ALAMET >>>
 KEHF SURESİ’NİN 79. AYETİNDE, 1979 YILINDA BATAN INDEPENDENTA GEMİSİNE VE 1979 YILINDA YAŞANAN ANARŞİ ORTAMINA İŞARETLER VARDIR >>>
 AZERBAYCAN’IN İŞGALİ, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
 FIRAT NEHRİ’NİN SUYUNUN KESİLMESİNİN ARDINDAN TIRMANIŞA GEÇEN PKK TERÖRÜ, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN İMAM RABBANİ TARAFINDAN BİLDİRİLEN YENİ BİR ALAMETİ DAHA GERÇEKLEŞTİ: BOYNUZU ANDIRAN İKİ UÇLU YILDIZIN ÇIKIŞI >>>
 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN GELECEK BİR YÜZYILDA ZUHUR EDECEĞİNİ İDDİA EDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDEDİRLER >>>
 KURAKLIĞIN ARDINDAN GÖRÜLEN YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARI HZ. MEHDİ (A.S)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
 UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR >>>
 İMAM RABBANİ HZ. MEHDİ (A.S.) ÇIKMADAN ÖNCE HADİSLERDE BELİRTİLEN BİRÇOK ALAMETİN OLUŞACAĞINI SÖYLEMİŞTİR, BU ALAMETLERİN HEMEN HEPSİ ÇIKMIŞTIR >>>
  İMAM RABBANİ HAZRETLERİ’NİN HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN HİCRİ 1400’DE ZUHUR EDECEĞİNE DAİR VERDİĞİ İKİ ÖNEMLİ ÖLÇÜ DE GERÇEKLEŞMİŞTİR >>>

HZ. MEHDİNİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ

 

 

 

 

1
Ay’ın Yarılması >>>
2
İran-Irak Savaşı >>>
3
Fırat ile Dicle Arasındaki Büyük Savaş >>>
4
Afganistan’ın İşgali >>>
5
Fırat’ın Suyunun Kesilmesi >>>
6
Ramazan Ayı’nda Ay ve Güneş Tutulmaları >>>
7
Kuyruklu Yıldızın Doğması >>>
8
Kabe Baskını ve Kabe’de Kan Akıtılması >>>
9
Doğu Tarafından Bir Ateşin Görünmesi >>>
10
Güneş’ten Bir Alametin Belirmesi >>>
11
Güneş Tutulması >>>
12
Sistemlerin Değişmesi >>>
13
Tozlu Dumanlı Bir Fitne >>>
14
Yaygın Katliamların Meydana Gelmesi >>>
15
Şam ve Mısır Meliklerinin Öldürülmesi >>>
16
Eski Ürdün Kralı Abdullah’ın Öldürülmesi >>>
17
Mısırlıların Esir Alınması >>>
18
Şehirlerin Yok Olması >>>
19
Harap Olmuş Yerlerin İmarı >>>
20
Dördüncü Sulh ve Arap-İsrail Barışı >>>
21
Bir Ordunun Kaybolması >>>
22
Iraklıların Parası Kalmayacak >>>
23
Bağdat’ın Alevlerle Yok Edilmesi >>>
24
İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri >>>
25
Irak ve Şam’a Ambargo >>>
26
Irak’ın Yeniden Yapılanması >>>
27
Irak Halkı Şam’a, Kuzeye Kaçar >>>
28
Şam’da Fitneler >>>
29
Şam, Irak, Arabistan’da Kargaşa >>>
30
Irak’ın Üçe Bölünmesi >>>
31
Mahalle Aralarında Savaş >>>
32
Müslümanlarla Yahudilerin Savaşması >>>
33
Masum çocukların öldürülmesi >>>
34
Fitnelerin Çoğalması >>>
35
Her Yere Ulaşan Bir Fitne >>>
36
Haramların Helal Sayılması >>>
37
Allah’ın Açıkça İnkar Edilmesi >>>
38
Allah’tan Başka İlahlar Edinilmesi >>>
39
Materyalist Felsefenin Yaygınlaşmasına İşaret >>>
40
Anarşi ve Kargaşa Günleri >>>
41
Barışın Kalkması >>>
42
İhtilallerin Olması >>>
43
İnsanların Birbirinden Kaçışması >>>
44
Dünyayı Karışıklık ve Kargaşanın Kaplaması >>>
45
Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi >>>
46
Bazı Müslümanların Durumu >>>
47
İslam Dünyasının Mevcut Konumu >>>
48
Müslümanların Birbirleri ile Savaşmaları >>>
49
Müslümanların Maruz Kaldıkları Şiddetli Belalar >>>
50
Masum İnsanların Öldürülmesi >>>
51
İnsanların Sebepsiz Yere Öldürülmesi >>>
52
Her Yerde Kargaşaya Sebep Olan Fitneler >>>
53
Mehdi’den Ümit Kesilmesi >>>
54
Fakirlik ve Açlık >>>
55
Kuraklık >>>
56
Belirli Senelerde Bozulan Ekonomi >>>
57
Ticaretin ve Yolların Kesilmesi >>>
58
Kazancın Azalması >>>
59
Milli Servetlerin Zenginler Arasında Bölüşülmesi >>>
60
Depremlerin Artması >>>
61
Yer Çökmeleri >>>
62
Evlerin Mezar Olması >>>
63
Rüzgar ve Kasırgalar >>>
64
Şiddetli Bir Yağmurun Yağması >>>
65
Yıldırımların Çoğalması >>>
66
Hak Dinin ve Kuran Ahlakının Terk Edilmesi >>>
67
Kuran’ın Gereği Gibi Düşünülmemesi >>>
68
Müslümanların Müslüman Olmayanlara Özenmesi >>>
69
Kuran’dan Uzaklaştıran Fitneler >>>
70
İslam Ahlakından Uzaklaştıran Propagandcılar >>>
71
İkiyüzlü ve Sahtekar Din Adamları >>>
72
Siyaset Adamlarındaki Dejenerasyon >>>
73
“İyiliği Emretme, Kötülükten Men Etme” İbadetinin Terki >>>
74
Maruf (İyilik, Doğruluk) ile Münker (Kötülük)ün Birbiriyle Karıştırılması >>>
75
Yakınlarının, Kişiyi Kötülüğe Teşvik Etmesi >>>
76
Gerçek Müminlerin Sayıca Çok Az Olması >>>
77
Cami ve Mescitlerin Farklı Amaçlarla Kullanılması >>>
78
Kuran’ı Menfaat İçin Okuyanların Çıkması >>>
79
Yıldız Falına İnanılması ve Kaderin Yalanlanması >>>
80
Haccın Allah’ın Rızası Dışında Amaçlarla da Yapılması >>>
81
İnsanların Nefsani Tutkularına Önem Vermeleri >>>
82
Sosyal Bozulma >>>
83
Haine İtimat Edilmesi, Doğruların Hain Sayılması >>>
84
Güvenilir İnsanların Azalması >>>
85
Emanet Ehli İnsanların Azalması >>>
86
Zekatın Terk Edilmesi >>>
87
Namaz İbadetinin Terk Edilmesi >>>
88
Yalancı Şahitlik ve İftiranın Yaygınlaşması >>>
89
Ehil Olmayan Kişilere Sorumluluk Verilmesi >>>
90
Üstünlüğün Takvada Değil Zenginlikte Aranması >>>
91
İnsani İlişkilerin Bozulması >>>
92
Hayvanlara İnsanlardan Çok Değer Veren Kişiler >>>
93
Ailevi İlişkilerin Bozulması >>>
94
İnsanlar Arasında Sevgi ve Saygının Azalması >>>
95
Aile Kurumunun Zayıflaması >>>
96
Dünya Hırsının Artması >>>
97
Riyakarlık ve Gösterişin Hakim Olması >>>
98
Kaba Söz ve Küfrün Yaygınlaşması >>>
99
Sahtekarlık ve Rüşvetin Artması >>>
100
Dedikodu ve Alayın Artması >>>
101
Kimi Gençlerin Din Ahlakından Uzaklaşması >>>
102
Ahlaki Çöküş >>>
103
Zinanın Artması >>>
104
Eşcinselliğin Kabul Görmesi >>>
105
Salgın Hastalıklar >>>
106
Ani Ölümlerin Çoğalması >>>
107
Cinayetlerin Artması >>>
108
İntihar Vakalarının Artması >>>
109
İç Savaşlar-İhtilaflar >>>
110
Okur-Yazarların Artması >>>
111
Zamanın Kısalması >>>
112
Şehirleşmede Artış >>>
113
Yüksek Binaların İnşa Edilmesi >>>
114
Çarşıların Yakınlaşması >>>
115
Kişinin Kamçısının Ucuyla Konuşması >>>
116
Kişiye Kendi Sesinin Konuşması >>>
117
Semadan Bir El >>>
118
Ürün Artışı >>>
119
Çöllerin Yeşertilmesi >>>
120
Ömürlerin Uzaması >>>
121
Sahte Peygamberlerin Ortaya Çıkışı >>>
122 İki Ramazanda Güneş Tutulması >>>
123 Azerbaycan’ın İşgali, Hz. Mehdi (A.S.)’nin Çıkış Alametlerindendir >>>
124 EKONOMİK DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ >>>
125 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN İSTANBUL’A GELİŞİNİ İNSANLARA HABER VEREN BÜYÜK ALAMET >>>
126 KEHF SURESİ’NİN 79. AYETİNDE, 1979 YILINDA BATAN INDEPENDENTA GEMİSİNE VE 1979 YILINDA YAŞANAN ANARŞİ ORTAMINA İŞARETLER VARDIR >>>
127 FIRAT NEHRİ’NİN SUYUNUN KESİLMESİNİN ARDINDAN TIRMANIŞA GEÇEN PKK TERÖRÜ, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
128 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN İMAM RABBANİ TARAFINDAN BİLDİRİLEN YENİ BİR ALAMETİ DAHA GERÇEKLEŞTİ: BOYNUZU ANDIRAN İKİ UÇLU YILDIZIN ÇIKIŞI >>>
129 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN GELECEK BİR YÜZYILDA ZUHUR EDECEĞİNİ İDDİA EDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDEDİRLER >>>
130 KURAKLIĞIN ARDINDAN GÖRÜLEN YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARI HZ. MEHDİ (A.S)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
131 UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR >>>
132 İMAM RABBANİ HZ. MEHDİ (A.S.) ÇIKMADAN ÖNCE HADİSLERDE BELİRTİLEN BİRÇOK ALAMETİN OLUŞACAĞINI SÖYLEMİŞTİR, BU ALAMETLERİN HEMEN HEPSİ ÇIKMIŞTIR >>>
133 İMAM RABBANİ HAZRETLERİ’NİN HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN HİCRİ 1400’DE ZUHUR EDECEĞİNE DAİR VERDİĞİ İKİ ÖNEMLİ ÖLÇÜ DE GERÇEKLEŞMİŞTİR >>>
134 BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI: SAVAŞLAR VE AFETLER >>>
135 HARAP OLMUŞ YERLERİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİN TAHRİBİ >>>
136 KİŞİNİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ >>>
137 İNSANLARIN LİDERLERİNİ ÖLDÜRMESİ >>>
138 AHİR ZAMANDAKİ İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİDİR >>>
139 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ DE, İNSANLARIN DOĞRU YOLDAN AYRILIP SAĞ VE SOLU TUTMUŞ OLMALARIDIR >>>
140 HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE BÜYÜK BİR OLAY MEYDANA GELECEKTİR >>>

Hz.Mehdinin Çıkış Alametlerinden: HZ. MEHDİ (A.S)’DAN ÜMİT KESİLMESİ

Hz. Mehdi (a.s.)’den Ümit Kesilmesi

İnsanların ümitsiz olduğu ve “Hiç Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah Hz. Mehdi (a.s.)’yi gönderir.

(Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

 

Yukarıdaki hadiste Altınçağ alametlerinden birinin insanların “Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelmeyeceği yönünde” bir ümitsizliğe kapılmaları olduğu bildirilir.

Ahir zamanda, savaşlarla, yoklukla, açlıkla, adaletsizliklerle, ahlaki çöküşle ve çeşitli salgın hastalıklarla iç içe yaşayan insanlar tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkabileceğine dair inançlarını yitirirler. Müslümanlar arasında da pek çok kişi, Altınçağ’ın başlayıp, İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı yönündeki beklentilerini kaybeder ve fitnelerin artarak devam edeceğine inanır.

Nitekim günümüzde de bu ruh halinin örnekleri sık sık görülmektedir. Peygamber Efendimizin Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişi ve Altınçağ’da yaşanacak olan güzelliklerle ilgili çok sayıda hadisi olmasına rağmen birçok kişi böyle bir dönemin yaşanmayacağını zannetmektedir. İşte bu zan da ahir zaman alametlerinden biridir. Altınçağ, bu ümitsizlik halinin insanlar arasında yaygınlaştığı bir zamanda, Allah’ın insanlara olan rahmeti sayesinde başlayacaktır.

Hadiste ahir zamanın başlangıcında biri bitmeden diğeri başlayan fitnelerden söz edilmektedir. 20. yüzyıl da tam hadiste tarif edildiği gibi, bitmek bilmeyen savaşların, çatışmaların ve katliamların tüm dünyayı sardığı bir asırdı.

 

Hz. Mehdinin Alametleri: MASUM İNSANLARIN KATLEDİLMESİ

Masum İnsanların Katledilmesi

Masum insanlar katloluncaya kadar Hz. Mehdi (a.s.) çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir…

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

 


Saddam Hüseyin’in Halepçe’de yaptığı katliamdan görüntüler

Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışı ile ilgili hadislerde katliamların yaygınlaşmasından bahsedilirken, bu katliamların masum insanları hedef alacağına özellikle dikkat çekilmiştir. Daha önce de ele aldığımız gibi, günümüzde hemen hemen tüm savaşlarda asıl hedef sivil halk olmaktadır. Katliamlar da asıl olarak sivil ve masum halka yönelik olarak gerçekleştirilmekte, çoğunlukla çocuklar, yaşlılar ve kadınlar katledilmektedir. Özellikle kendilerini savunma imkanı olmayan bu insanların seçilmiş olması katliamların çapının geniş, hayatlarını kaybeden insanların sayısının yüksek olmasına neden olmaktadır.

Savaşlar veya çeşitli çatışmalar sırasında gerçekleştirilen katliamların yanı sıra özellikle son yıllardaki terörist eylemler de halkın toplu olarak imha edilmesi ile neticelenmektedir. Terörizmin amacı halk arasında korku ve dehşet yaymak olduğundan, bu tür saldırıların asıl yöneldiği kesim çoğunlukla sivil halktır. Alış veriş merkezleri, restoranlar, kafeteryalar, okullar gibi savunmasız kadınların, gençlerin ve çocukların bulunduğu yerleri hedef alan bu eylemler nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde pek çok insan hayatını kaybetmektedir.

Dünyanın dört bir yanında birbiri ardına gerçekleşen terörist saldırılarda, bombalamalarda ve kundaklamalarda hedef olarak her zaman için masum insanlar seçilmektedir.